แนะนำจังหวัดอ่างทอง

        “ อ่างทอง ” เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่อุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์มีโบราณวัตถุ ศาสนสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และธรรมชาติที่สรรค์สร้างจนเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอ่างทองในประวัติศาสตร์พื้นที่เมืองอ่างทองมีความสำคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลือให้เห็นเป็นหลักฐานประกอบการศึกษาได้เป็นอย่างดี