การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนและปากอ่าวไทย อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย เป็นจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตร หลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมุทรสาครเดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชาวจีนนำเรือสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและได้พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เดิมชื่อเมืองสาครบุรี และได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม การทำประมง การทำเกษตรที่หลากหลาย และยังมีสถานที่เก่าแก่อีกมากมาย จังหวัดสมุทรสาครจึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตามคำขวัญของจังหวัดที่ว่า เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์

http://www.samutsakhon.go.th/_new/frontpage

วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ. 2561-2565)

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข