การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดตาก

“ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม”

จังหวัดตาก มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักจังหวัดตากเพราะน้ำตกทีลอซู แต่ตากยังมีที่เที่ยวดีๆ อีกมากมาย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แหล่งการค้าชายแดน รวมไปถึงอาหารการกิน และผลไม้ท้องถิ่นด้วย …..