การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาน้อยลงแต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งจากพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่อื่น เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจเจริญ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดอำนาจเจริญ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดเป็นแนวทางและถือปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 4 มาตรการ ได้แก่

  1. การเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการให้บริการ
  2. การเตรียมความพร้อมของพนักงานผู้ให้บริการ
  3. มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตนสำหรับนักท่องเที่ยว
  4. มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติตนสำหรับมัคคุเทศก์หรือผู้นำเที่ยว และธุรกิจนำเที่ยว

เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงขอให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค) และตามประกาศจังหวัดอำนาจเจริญอย่างเคร่งครัด

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

" อำนาจเจริญ " เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ หนึ่งในจังหวัดของภาคอีสานที่ติดแม่น้ำโขง เป็นเมืองเล็กๆ ที่หลายคนอาจมองข้าม แต่บอกเลย “อำนาจเจริญ” เป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์มากๆ เที่ยวอำนาจเจริญ เพลิดเพลินวัฒนธรรม ดื่มด่ำธรรมชาติ กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีให้เลือกตามความชอบ ทั้งแบบเรียบง่ายเน้นสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชุมชน ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ หรือสายบุญชอบเข้าวัดไหว้พระ เรียกได้ว่า เที่ยวอำนาจเจริญ จังหวัดเดียวครบ!