การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ หมายถึงเมืองแห่งความรื่นรมย์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญๆ น่าเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งโบราณสถานศิลปะแบบขอมโบราณ ที่มีอยู่มากมายกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งจังหวัด

อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม เพราะเป็นแหล่งปลูกขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี เป็นแหล่งทอผ้าไหมที่สวยงามและมีชื่อเสียง

นอกจากนี้ ด้วยสภาพพื้นที่ตั้งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรม จนทำให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า "เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา”.

จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยรถยนต์ประมาณ 385 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 10,393,945 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,451,178.125 ไร่ มีพื้นที่ทางการเกษตร 5,050,063 ไร่. มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และสุรินทร์. ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา และทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา

VDO (แนะนำการท่องเที่ยว)