การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

"พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง"

จังหวัดนครพนม เป็นเมืองชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน มีประชากรรวมประมาณ 710,000 คน ประกอบไปด้วย 8 ชาติติพันธุ์ คือ ผู้ไท ไทโส้ ไทแสก ไทลาว ไทญ้อ ไทข่า ไทกะเลิง และไทกวน กับอีก 2 เชื้อชาติ คือเชื้อชาติจีนและเวียดนาม จึงทำให้เป็นเมืองแห่งธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ที่มีหลากหลายและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางมาได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง และสายการบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ มาที่นครพนม และในอนาคตก็ยังจะมีเส้นทางรถไฟเพิ่มเติม เพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 จึงทำให้จังหวัดนครพนมเป็นจุดหมายที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยือนอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส ด้วยต้องการสัมผัสกับวิถีชีวิตที่ Slow life ดื่มด่ำกับธรรมะ และความงดงามของธรรมชาติ 2 ฝั่งโขง