การเดินทางท่องเที่ยว

จังหวัดสกลนคร เมือง 3 ธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี ⇒ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญและหลากหลายในด้านต่าง ๆ มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นแหล่งธรรมะมีปูชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เช่น พระธาตุเชิงชุม พระธาตุดูม พระธาตุนารายณ์เจงเวง พระธาตุศรีมงคล พระธาตุภูเพ็ก ฯลฯ