สายด่วยพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล

ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล 1362 เป็นการบูรณาการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ในการแจ้งเหตุเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อช่วยเหลือแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า ตลอดจนบุคลากรหรือองค์กรที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม รวมถึงการช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล 1362 ช่องทางการสื่อสาร แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ คอยรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์จากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 
 คะแนนโหวต :