จังหวัดชัยนาท ประชุมหารือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM2.5 และปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัด

วันนี้ 17 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมสกุณา (301) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM2.5 และปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัด โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ด้วย ในปัจจุบันสถานการณ์ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2.5 และปัญหาไฟป่าหมอกควันได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 และติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2.5 และปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยติดตามการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 ประกอบด้วย มาตรการ 7 ข้อ ภายใต้ "สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม" ดังนี้

"สื่อสารเชิงรุก" ได้แก่ 1. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแจ้งเตือนล่วงหน้า 7 วันทุกพื้นที่ "ยกระดับปฏิบัติการ" ได้แก่ 2. ยกระดับมาตรการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร (ชิงเก็บ ลดเผา และระบบ Burn Check) 4. กำกับดูแลการดำเนินการในทุกระดับอย่างเข้มงวด ติดตามผลการดำเนินการและ ประเมินสถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 5. ลดจุดความร้อน ป้องกันและควบคุมการเกิดไฟในทุกพื้นที่ และพัฒนาระบบพยากรณ์ความรุนแรงและอันตรายของไฟ (Fire Danger Rating System : FDRS) 6. ผลักดันกลไกระหว่างประเทศ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน มีประสิทธิภาพสูงสุด "สร้างการมีส่วนร่วม" และ 7. ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ชู 3 ข้อ พัฒนาเมืองชัยนาทสะอาด ประกอบด้วย ถนนสะอาด แม่น้ำลำคลองสะอาด และอากาศสะอาด เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมออกนโยบายเร่งทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ถึงมาตรการเผาในที่โล่งแจ้ง เน้นผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีอย่างสูงสุด

 

ส.ปชส.ชัยนาท

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230317132131101คะแนนโหวต :