มาตรการจังหวัด กรุงเทพมหานครฯ

มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามที่ ศบค. กำหนด ดังนี้

 1. การดื่มสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565
  - ร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จนถึง เวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565 และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด
  - ร้านที่ผ่านการประเมิน Thai Stop Covid 2 Plus (TSC 2+) สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นเดิม
 2. การจัดงานปีใหม่ และงาน Count Down
  - อนุญาตให้จัดในพื้นที่โล่งเท่านั้น
  - ผู้เข้าร่วมงานต้องจองตั๋วลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานตามระบบคิว โดยไม่มีการ walk in
  - ปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด
 3. การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วม 1,000 คนขึ้นไป ผู้จัดงาน จะต้องประสานสำนักอนามัยร่วมวางมาตรการป้องกันฯ และผู้เข้าร่วมฯ จะต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 4. การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 1,000 คน ผู้เข้าร่วมฯ จะต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ แต่ถ้าผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ให้ ประสานสำนักงานเขตร่วมวางมาตรการป้องกันฯ