มาตรการจังหวัดลพบุรี

 1. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่
  1. กรณีมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ให้อยู่ภายในที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดฯหรือจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดลพบุรี กรณีอยู่ไม่ครบ 7 วัน โดยห้ามเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น
  2. กรณีไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ให้อยู่ภายในที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดฯ หรือจนกว่าจะเดินทางออกจากจังหวัดลพบุรี กรณีอยู่ไม่ครบ 14 วัน ห้ามเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยง การใกล้ชิดผู้อื่น
  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่มีอำนาจพิจารณาตามสมควรได้ โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ หรือแนวทางควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุข หรือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนด
  หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกักกันตนเองภายในที่พักอาศัย (Home Quarantine) ได้ เนื่องจากมีผู้อยู่อาศัยรวมกันจำนวนมากหรือมีผู้สูงอายุ หรือกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ให้นำบุคคลนั้นมากักกันไว้ในสถานที่กักกันที่ราชการเตรียมไว้ (Local Quarantine)
 2. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม ให้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ เพื่อรับคำแนะนำโดยขอความร่วมมือให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง (Self Quarantine) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกหมู่บ้านหรือชุมชนและหลักเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในท้องที่หรือจนกว่า จะเดินทางออกจากจังหวัดลพบุรีกรณีอยู่ไม่ครบ 14 วัน
 3. ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดลพบุรีทุกคน ลงทะเบียนการเดินทางเข้าจังหวัดลพบุรี ผ่าน QR CODE และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน (D:Distancing),สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย (M:Mask wearing), หมั่นล้างมือ (H:Hand Washing), ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T:Temperature check), ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (T:Testing), ใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ (A:Application)
อ้างอิง : ประกาศจังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 8/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564
ลิงก์เว็บไซด์ Lopburi Covid-19(รวบรวมคำสั่งจังหวัดลพบุรี) https://covid.lopburi.go.th/frontpage
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี https://www.facebook.com/prd.lopburi
และ Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี https://www.facebook.com/lbmoph