มาตรการของจังหวัด

  • ยังคงกำหนดให้จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดสีฟ้า เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564
  • จังหวัดปทุมธานี จะมีคำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนทราบต่อไป
  • จังหวัดปทุมธานี ปรับมาตรการควบคุมโควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่
  • ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในพื้นที่ เฉพาะร้านที่มีพื้นที่อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถให้ดื่มสุราได้ เป็นกรณีเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามเวลาเปิดทำการในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จนถึงเวลา 01.00 ของวันที่ 1 มกราคม 2565
  • สถานที่จัดงานช่วงปีใหม่ จำนวนไม่เกิน 1 พันคน ประสานงานส่วนราชการให้มีจุดคัดกรอง และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
  • สถานที่จัดงานช่วงปีใหม่ จำนวนเกิน 1 พันคน แจ้งแผนงาน มาตรการป้องกันโรค ต่อ ศปก.อำเภอ ในพื้นที่ ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2564 และให้มีจุดคัดกรอง และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ควบคู่กับผลการตรวจ ATK ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19
  • จังหวัดปทุมธานีเข้มงวดในการประกอบกิจการและดำเนินการทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้มาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
  • ศึกษาและติดตามสถานการณ์โควิด 19 และการเดินทางเข้าจังหวัดปทุมธานี ในช่วง New Normal ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี https://www.facebook.com/pte.moph
  • คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับล่าสุด มีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 https://www.facebook.com/pr.pathumthani2017/posts/1113360579427178

มาตรการป้องกันตนเองในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ในช่วงเวลาวันหยุดในเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้พี่น้องประชาชน ยังคงไม่ประมาท นั่นคือการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และตลอดเวลาเมื่อต้องพบปะกับผู้อื่น หรือขณะกำลังเดินทาง รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความแออัด โดยเฉพาะในอาคารที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดี และหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือถึงเวลาฉีดเข็มกระตุ้นแล้ว ให้รีบไปฉีดวัคซีนในสถานที่ต่างๆ ที่รัฐจัดเตรียมให้ เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ผ่านไปให้ได้ ลดการเกิดเหตุการณ์ผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล

ขณะที่หลังกลับจากการเดินทางจากต่างจังหวัดหรือไปงานสังสรรค์ ขอให้ทุกท่านคอยสังเกตอาการตนเอง หรือทำการตรวจโรคด้วยตนเองหากมีอาการที่น่าสงสัย และหากสามารถทำได้ ขอให้ท่าน Work from Home ในช่วงแรกก่อนที่จะกลับเข้าที่งาน และใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือและขอขอบคุณประชาชนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการของรัฐ ประชาชนส่วนใหญ่ใส่หน้ากากอนามัยกันในสถานที่ต่างๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายบังคับเหมือนบางประเทศ ดังนั้น หน้ากากอนามัยจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่คนไทยไม่ลืมที่จะใส่เมื่อออกจากบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จ

ป้องกันตนเองตลอดเวลา ให้ห่างไกล และ ปลอดภัยจากโควิด