มาตรการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 1. มาตรการสำหรับประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • (1) กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ปฏิบัติดังนี้
   • ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งเป็นจังหวัดต้นทาง ตามแบบเอกสารรับรอง (QR Code หมายเลข ๒ ท้ายคำสั่งนี้) หรือตามแบบที่จังหวัดต้นทางกำหนด
   • ให้ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ"
   • ให้กรอกข้อมูลด้วยข้อมูลที่แท้จริง ผ่าน QR Code หมายเลข 1 ท้ายคำสั่งนี้ และรายงานตัวทางระบบสื่อสารต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเข้าพำนัก หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้พื้นที่
   • ให้เผ้าสังเกตุอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น
   • หากพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าติดเชื้อ ให้ไปพบแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
   • อย่างไรก็ตาม หากไม่อาจดำเนินการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ตามข้อ ข.และไม่อาจกรอกข้อมูลผ่าน QR Code ตามข้อ ค.ให้รายงานข้อมูลการเดินทางของตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจ/ด่านตรวจ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อให้เน้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งรับรายงานเป็นผู้บันทึกข้อมูลการเดินทางข้างต้นลงในแบบรายงานตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้
  • (2) กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม ให้ปฏิบัติดังนี้
   • ให้กรอกข้อมูลผ่าน QR Code หมายเลข 1 ท้ายคำสั่งนี้ หรือรายงานข้อมูลการเดินทางต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติตด่อในพื้นที่ หรือองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตนเข้าพำนัก ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับรายงานเป็นผู้บันทึกข้อมูลการเดินทางข้างต้นลงในแบบรายงานตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้
   • ข้อความร่วมมือให้ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ"
 2. มาตรการสำหรับภาคเอกชน และสถานประกอบการ

  เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ หรือฝ่ายบริหารของผู้ประกอบการ ต้องรายงานข้อมูลของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม ตามแบบบันทึกสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม QR Code หมายเลข 3 ท้ายคำสั่งนี้ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ทั้งนี้หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงให้รายงานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค โดยที่ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา หลีกเลีี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น ไม่ควรไปในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ และหากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่