มาตรการจังหวัด แม่ฮ่องสอน

ขอความร่วมมือ ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ผู้เดินทาง / นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

 1. ให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน และผู้เดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติตามคำสั่ง และมาตรการคัดกรองและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 2. ให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน และผู้เดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติตามมาตรการD-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ได้แก่
  • D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
  • M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
  • T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย
  • T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19
  • A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง
 3. ให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน และผู้เดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันควบคุมโรคด้วยมาตรการ VUCA
  • V Vaccine : วัคซีน โดยผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนและผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มและครบตามเวลาที่กำหนด ให้ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น
  • U Universal Prevention : ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา โดยเฉพาะเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก โดยสวมอย่างถูกวิธีทั้งหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย จะสามารถป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ ป้องกันติดเชื้อ และป่วยหนักได้
  • C COVID Free Setting : ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมเสี่ยงรวมถึง สถานที่ต่างๆ ต้องมีมาตรการป้องกัน เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์โควิด
  • A ตรวจ ATK : กรณีที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ หากได้รับการวินิจฉัยโดยเร็วและแยกกักตัวเข้ารับการรักษา จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้
 4. กรณีคัดกรองอาการ ประวัติความเสี่ยงแล้ว พบว่า มีอาการ และ/หรือ มีประวัติความเสี่ยง ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการพิจารณาเพื่อเข้ามาตรการด้านสาธารณสุขที่จังหวัดกำหนด นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลิงค์ เวปไซต์ ประกาศ คำสั่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  http://123.242.182.10/covid19/