มาตรการจังหวัดน่าน

ประกาศจังหวัดน่าน

เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 4)

การเข้าจังหวัดน่านให้ลงทะเบียนน่านปลอดภัยทุกครั้ง หากมาจากพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ อุบลราชธานี ภูเก็ต ต้องกักตัว14 วัน ยกเว้นได้รับวัคซีนตามเกณฑ์หรือมีผลตรวจโควิดมาแสดง เริ่ม 9 ม.ค. 65

ผู้ที่มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา 14 วันก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ไปในจังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ อุบลราชธานี ภูเก็ต รวม 4 จังหวัด จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน ที่พักตนเอง โรงแรม สถานที่พักเอกชน หรือสถานที่พักอื่น โดยแยกจากผู้อื่น ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือ ผู้ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จนครบ 14 วัน ตั้งแต่ วันที่ออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ยกเว้นได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และ มีหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

หรือได้รับการตรวจการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากโรงพยาบาลและมีเอกสารรับรองผลการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดง แต่ทั้งนี้ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วัน กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ผื่นขึ้น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ทันที

หรือผู้เดินทางอายุยังไม่ครบ 12 ปีบริบูรณ์ และได้เดินทางมากับผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล

ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดน่านทุกคน ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบ “น่านปลอดภัย" ผ่านทาง QR Code หรือ http://101.51.127.80:5555 หากระบบไม่สามารถดำเนินการได้ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานตัว “น่านปลอดภัย” เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ และให้ไปรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน