มาตรการของจังหวัดพะเยา

  1. ลงทะเบียน สแกน QR Code “พะเยาชนะ” กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนให้รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
  2. กรณีผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ หากได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR หรือการตรวจแบu Antigen Test Kit (ATK) จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดย กระทรวงสาธารณสุข ให้แสดงใบรับรองแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 70 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มี

ข้อความระบุว่า "ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อ COVD - 19 และไม่ป่วยช่วง 14 วัน ก่อนเดินทาง" และให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) เป็นระยะเวลา 14 วันหรือตามจำนวนวันที่พักอาศัยในจังหวัดพะเยา โดยไม่ต้องเข้ารับการกักกันตัวทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้ผู้ประกอบการตรวจสอบก่อนเข้าใช้บริการ

ลิงก์เว็บไซต์ ประกาศ คำสั่ง ของจังหวัด http://www.phayao.go.th/covid/#service