มาตรการจังหวัดเพชรบูรณ์

  • ให้ประชาชนในจังหวัดและผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระมัดระวังตนเองขั้นสูงสุด ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และปฏิบัติตนตามหลัก D-M-H-T-T-A โดยเคร่งครัด
  • ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ งด หรือ เลื่อน การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลไว้ก่อน เว้นแต่ไม่สามารถ งดหรือเลื่อนได้ หากงดหรือเลื่อนจะก่อให้เกิดความเสียหาย ก็ให้ดำเนินการต่อไปได้
  • การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล ต้องจัดให้มีการคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรม และต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม
  • ผู้ประกอบการโรงแรม ประเภทโรงแรม รีสอร์ท หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายโรงแรมหรือรีสอร์ท ให้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้าพักอย่างเข้มข้น โดยผู้เข้าพักต้องได้รับวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอทุกอำเภอ ตรวจสอบและกำกับ การเปิดดำเนินการของสถานที่ การดำเนินกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค และหากพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ดำเนินการตามกฎหมายและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สั่ง ปิด สถานประกอบการ หรือ สั่งให้ หยุด การดำเนินกิจกรรม ทันที
  • หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนโควิด- 19 จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บลิงก์ ศูนย์โควิด-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ http://www.phetchabun.go.th/pbn_covid/#