จังหวัดสุโขทัย เป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ ๗๐๐ ปีที่แล้ว คำว่า "สุโขทัย" มาจากสองคำ คือ "สุข+อุทัย" หมายความว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข" รอยอดีตแห่งความรุ่งเรือง เห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ

มาตรการเดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มีข้อปฏิบัติดังนี้

1. ที่ทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดต่างๆ เมื่อทางเข้ามาจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติดังนี้

 1. แจ้งรายละเอียดการเดินทางเข้าพื้นที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้ามาจังหวัดสุโขทัย
 2. เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทันที หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามกฎหมาย
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และตามาตรการป้องกันโรคของจังหวัด

2. ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดต่างๆ เมื่อทางเข้ามาจังหวัดสุโขทัยปฏิบัติดังนี้

 1. รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตพื้นที่และกรอกแบบฟอร์ม save สุโขทัย หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามกฎหมาย
 2. ทำการกักตัว ณ เคหสถาน ที่พัก หรือสถานที่ทางราชการกำหนด และห้ามออกจากพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าจะพ้นกำหนดเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินเข้ามาจังหวัดสุโขทัย หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
  ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรายงานตัวออกคำสั่งกักกันเป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์ที่การทรวงสารธณสุขกำหนด และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กำกับติดตามการกักกันตัวอย่างเคร่งครัดหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะถูกดำเนินควรตามกฎหมาย
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และตามมาตรการการควบคุมป้องกันโรคของจังหวัดสุโขทัย

3. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม จำนวน 39 จังหวัดผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูงจำนวน ๒๙ จังหวัด และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจำนวน 4 จังหวัด

 1. กรอกแบบฟอร์ม save สุโขทัยทันที
 2. สังเกตอาการตัวเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน เมื่อหากพบว่ามีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และตามมาตรการการควบคุมป้องกันโรคของจังหวัดสุโขทัย