มาตรการจังหวัด อุตรดิตถ์

        สถานการณ์โควิด-19 ในของจังหวัด ปัจจุบันการเดินทางเข้าออกจังหวัดต่าง ๆ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ผ่อนคลายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เนื่องจากการระบาดรายวันมีน้อยลง แต่ยังคงมาตรการยืดหยุ่นปรับตามห้วงที่มีการระบาดภายในจังหวัดจำนวนมากขึ้นอย่างทันที จังหวัดอุตรดิตถ์มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติส่วนมากอยู่ในพื้นที่ป่า การท่องเที่ยวจึงเป็นในแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศก์ มีกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวประเทศที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบชุมชนวิถีที่ใช้ชิวิตทำกินร่วมกับป่าแบบอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงควรศึกษาแนวทาการปฏิบัติตัวเข้ากับมาตรการของจังหวัดในขณะนี้ ได้แก่

        สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกช่องทาง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

 1. มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ขอให้ลงข้อมูลใน HUG UTT และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
 2. โดยเฉพาะมาตรการ DMHTTA หากมีกรณีดังต่อไปนี้
  2.1 เป็นผู้ที่มีครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อโควิด-19
  2.2 เป็นผู้ที่มีเพื่อนร่วมงานในสถานที่ทำงาน หรือสถานประกอบการอื่นๆ ที่ติดเชื้อโควิด-19
  2.3 เป็นผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ที่ผ่านการรักษาจากต่างจังหวัด
  2.4 ให้กลุ่มหรือบุคคลดังกล่าวรายงานตัวที่ศูนย์ตัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เพื่อประเมินความเสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ก่อนตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ในสถานที่ที่จังหวัดกำหนด
 3. รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์
  3.1 เฟสบุ๊ก ศูนย์โควิด19 จังหวัดอุตรดิตถ์ https://www.facebook.com/UttaraditCovid19Center/ และ https://covid.uttaradit.go.th/frontpage
  3.2 เพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ https://www.facebook.com/PR.NEWS.NCD
  3.3 เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ https://www.facebook.com/UTTARADITPRD
 4. เบอร์โทรติดต่อขอข้อมูลและประสานงาน
  4.1 สายด่วนโควิด-19 จังหวัดอุตรดิตถ์ 095-309-2692, 095-315-5939
  4.2 ศูนย์บริหารสถานการฯ : 055-479600 , 095-3092692 , 082-0678950
  4.3 วัคซีนคอลเซ็นเตอร์ : 084-0292396