มาตรการของจังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับโควิด-19

การเดินทางเข้าจังหวัดขอนแก่น สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดขอนแก่น

  1. รายงานตัวโดยการสแกน QR code
  2. สังเกตอาการตนเองถ้ามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ขอให้ปรึกษาแพทย์
  3. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ วัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใช้แอฟพลิเคชั่นไทยชนะ

ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 60

http://www.khonkaen.go.th/khonkaen6/COVID19/total.html