มาตรการของจังหวัดมหาสารคาม

แนวทางปฏิบัติการเดินทาง เข้า-ออก จ.มหาสารคาม

กรณีเดินทางเข้าจังหวัดมหาสารคาม

  • กรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 39 จังหวัด (สีส้ม) หรือมาจากพื้นที่มีการระบาด ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อประเมินความเสี่ยง และกักตัวเอง 14 วัน ยกเว้น ผู้ที่มีวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ไม่เกิน 3 วัน หรือติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว ไม่เกิน 3 เดือน
  • กรณีคนมหาสารคาม เดินทางออกนอกจังหวัดแล้วกลับเข้าพื้นที่ให้ทำการตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วแจ้งผลให้กับหน่วยงานต้นสังกัด หรือเจ้าของพื้นที่ทราบ
  • กรณีเดินทางมาจากต่างประเทศ ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในท้องที่ทราบ
  • ลงทะเบียนเข้าจังหวัดผ่าน MHK Fight COVID https://r7app.moph.go.th/fight-covid-19/#/

กรณีเดินทางออกจังหวัดมหาสารคาม

  • ให้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของจังหวัดนั้นๆ และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดหากจังหวัดหรือพื้นที่ที่ไปเป็นพื้นที่ระบาดต้องตรวจ ATK ด้วยตนเองเป็นระยะ ทุกๆ 3-5 วัน เพื่อคัดกรองความเสี่ยง
  • เมื่อเดินทางกลับเข้ามายังจังหวัดมหาสารคาม ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติกรณีเบ้าจังหวัดข้างต้น โดยเคร่งครัด

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่

สายด่วน 095-1807712 (ศูนย์โควิด-19 จังหวัดมหาสารคาม) http://mkho.moph.go.th/covid2019

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : https://www.facebook.com/prd.sarakham

เว็บไซต์ : https://mahasarakham.prd.go.th