มาตรการจังหวัด ชุมพร

สำหรับยุคโควิด-19 ในปัจจุบัน การเดินทางเข้าออกจังหวัดต่าง ๆ มักมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดชุมพร ควรรับรู้มาตรการคัดกรองการเดินทางในเบื้องต้น เพื่อการเตรียมตัวที่ถูกต้องดังนี้

        ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดชุมพรทุกช่องทาง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชุมพรในทุกช่องทาง (อ้างอิงตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 3192/2564 ลว 7ต.ค.64)

เน้นย้ำเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดชุมพรทุกคนต้องลงทะเบียน “Save Chumphon”ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลและมาตรการครัวเรือนอย่างเคร่งครัด

แบ่งออกเป็น 4 แนวทางด้วยกัน หากเข้าเงื่อนไขแนวทางใดให้ปฏิบัติตามมาตรการในแนวทางนั้น แนวทางใดแนวทางหนึ่งได้แก่

แนวทางที่ 1 กรณีบุคคลผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน covid-19

  • ลงทะเบียน “Save Chumphon” เลือกหัวข้อเป็นบุคคลผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • ต้องได้รับวัคซีนป้องกัน covid 19ได้แก่Sinovac, Sinopharm, Sputnik V ครบ 2 เข็ม หรือ Sinovac เข็ม 1 และ Astrazenecaเข็ม 2 หรือAstrazeneca, Modena, Pfizer, Johnson & Johnson ครบ 1 เข็มโดยต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

แนวทางที่ 2 กรณีผู้ป่วยที่เคยรับการรักษา covid-19

  • ลงทะเบียน “Save Chumphon”เลือกหัวข้อเป็นผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  • ต้องเป็นผู้ป่วยที่เคยรับการรักษา covid-19โดยต้องหายป่วยแล้วไม่เกิน 90 วันและมีใบรับรองแพทย์ว่าหายป่วยก่อนเดินทาง

แนวทางที่ 3 กรณีมีผลตรวจหาเชื้อcovid-19จากจังหวัดต้นทาง

  • ให้ลงทะเบียน “Save Chumphon”เลือกหัวข้อ “มีผลตรวจหาเชื้อจากจังหวัดต้นทาง”
  • ต้องมีผลตรวจ covid 19 โดยวิธี RT-PCRหรือ ATKประเภท Professional use พร้อมใบรับรองแพทย์ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

แนวทางที่ 4 กรณีไม่มีผลตรวจหาเชื้อcovid-19จากจังหวัดต้นทาง

  • ให้ลงทะเบียน“Save Chumphon”เลือกหัวข้อ “ยังไม่มีผลการตรวจหาเชื้อจากจังหวัดต้นทาง”
  • เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดชุมพรต้องมีการตรวจหาเชื้อ covid19โดยวิธี RT-PCRหรือ ATKประเภท Professional useภายใน 5 วันนับแต่เดินทางเข้าจังหวัดชุมพร

หลังจากนั้นแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนตามแนวทางที่ 1 หรือใบรับรองแพทย์ตามแนวทางที่ 2 หรือหลักฐานการตรวจหาเชื้อตามแนวทางที่ 3 และ 4 ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่

เพจ ชุมพรจัดทัพ รับมือโควิด : https://www.facebook.com/100999761553351/posts/450334989953158/

เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร : https://www.facebook.com/509187549235484/posts/2165620413592181/

คำสั่งจังหวัดชุมพร : https://www.moicovid.com/chumphon/