มาตรการของจังหวัดนราธิวาส

  • การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดนราธิวาสล่าสุด จะต้องมีผลการฉีดวัคซีนฯอย่างน้อย 1 เข็ม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ ตรวจสอบข้อมูลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ไม่มีการตรวจเชื้อก่อนเดินทางเข้าจังหวัด ทั้ง ATK หรือ RT-PCR และไม่มีการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
  • สำหรับการเดินทางข้ามเขตจังหวัดและการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ไปยังพื้นที่อื่น สามารถกระทำได้ แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนเดินทางต่อเมื่อกรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่โรค และหากเป็นการเดินทางของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ ให้เดินทางผ่านมาตรการหรือรูปแบบการเดินทางที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังคงมีอำนาจตรวจตราความเรียบร้อยและการตรวจคัดกรอง เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยเป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิค-19 (คปก. บค.) กำหนด

ลิงค์ ประกาศจังหวัดนราธิวาส ฉบับล่าสุด ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/files/com_news/2021-12_7de9679fd6dc446.pdf