มาตรการของจังหวัดระนอง

มาตรการในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดระนองในทุกช่องทาง (อ้างอิงตามคำสั่งจังหวัดระนองที่ 2980/2564 ลว 3 ธ.ค.64)

  1. มีใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด .แอสตราเซนเนกา, ไฟเซอร์,จอร์นสันแอนจอร์นสัน และโมเดอร์นา จำนวน 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน กรณีเดินทางมาจาก ตปท.ต้องได้รับวัคซีนที่ อย.ประเทศไทยรับรอง ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ
  2. มีใบรับรองแพทย์ผลการตรวจโควิด-19 (RT-PCR) หรือแบบ Rapid Antigen Test หรือแบบ Antigen Test Kit (ATK) จาก สถานบริการของรัฐหรือเอกชน ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดระนอง
  3. กรณีผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาโควิด-19 ต้องหายป่วยแล้วไม่เกิน 90 วัน และมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน
    *ผู้เดินทางเข้า-ออก ทุกราย ยื่นเอกสารพร้อมรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคพื้นที่
  4. ลงทะเบียน QR Code “ระนองชนะ”RN-CHANA พร้อมติดตั้งแอพริเคชั่นไทยชนะ หรือหมอชนะ และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่ง (Location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดระนอง เฝ้าสังเกตอาการภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส ให้แจ้งพนักงานควบคุมโรคฯ โดยด่วน

FB : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง https://www.facebook.com/prd.ranong

เว็บไซต์ : จังหวัดระนอง www.ranong.go.th

FB : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87-101047498633137/