มาตรการจังหวัด

แนะนำจังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดตรัง สงขลา รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
จังหวัดสตูล มีประชากรประมาณ 3.2 แสนคนเศษ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 76.77 รองลงมานับถือศาสนาพุทธ คริตส์ และอื่นๆ ตามลำดับ
สตูล เมืองแห่งการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สตูล…เมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน"
มาตรการจังหวัดสตูล ประกอบด้วย
  • ก่อนการเดินทางมาจังหวัดสตูล ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน การคัดกรองตรวจเชื้อก่อนเดินทางเข้าจังหวัด ทั้ง ATK หรือ RT-PCR
  • ลงทะเบียนท่องเที่ยวล่วงหน้าผ่านทาง QR CODE
  • เมื่อเดินทางถึงที่พัก ให้แจ้งและรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอในเขตพื้นที่โดยทันที พร้อมแนบบันทึกประวัติการเดินทาง (Timeline) เพื่อรับรองตนเอง
  • ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด
  • ติดตามประเมินตนเอง ณ ที่พัก (Self Quarantine) หากมีอาการป่วย ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที
  • ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 2717/2564