มาตรการจังหวัด กาญจนบุรี

การเดินทางเข้าจังหวัดกาญจนบุรี

 • สามารถเดินทางเข้า-ออก ในจังหวัดกาญจนบุรีได้ตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้ง มาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For COVID-19) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่สาธารณะและสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชาชน

การเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาญจนบุรี

 • นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวได้ โดยปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้ง มาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For COVID-19) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด
 • กรณีนักท่องเที่ยวเข้าพักในโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก แพเพื่อการท่องเที่ยว จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม รวมทั้งกรอกข้อมูล ภูมิลำเนา กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ เพื่อจะรายงานส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
 • นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หากได้รับวัคซีนแล้ว รวมทั้งกรอกข้อมูล ภูมิลำเนา กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ เพื่อจะรายงานส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A มาตรการของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม การจัดงานต่างๆ ของนักท่องเที่ยว สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
 • สามารถใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยเปิดให้บริโภคได้ตามเวลาปกติ ส่วนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินในระดับ SHA ไม่เกินเวลา 23.00 น.

มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 • ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมชนต่างๆโดยไม่มีเหตุจำเป็น
 • เน้นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบ (Universal Prevention For COVID-19)
 • ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการ Covid Free Setting มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร โดยพาะมาตรการสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสามารถเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวเสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
 • เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้สูงอายุ และดำเนินการออกฉีดวัคซีนเชิงรุก ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ให้คนเข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด
 • เน้นย้ำกำกับสถานที่เสี่ยงในจังหวัด โดยเฉพาะสถานที่ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน ให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
 • ติดตามดูแลการจัดงานในทุกพื้นที่ของจังหวัด ให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืนให้ออกคำสังยุติการจัดงานได้ทันที

เว็ปไซต์ประกาศคำสั่งของจังหวัด Link : https://covid.kanchanaburi.go.th/frontpage