มาตรการจังหวัดเพชรบุรี

การใช้เส้นทางคมนาคม หรือการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดเพชรบุรี สามารถกระทำได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

 • การเดินทางเข้าจังหวัดเพชรบุรี ไม่ต้องกักตัว
 • ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่โรค ได้แก่
  • D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
  • M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
  • T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย
  • T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19
  • A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

หากเป็นการเดินทางของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ ให้เดินทางผ่านมาตรการหรือรูปแบบการเดินทางที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการเดินทาง

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 26/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phetchaburi.go.th/phet2/CODE/files/1641781239_26-2565.pdf

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 27/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ (Blue Zone) จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phetchaburi.go.th/phet2/CODE/files/1641781471_27-2565.pdf

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 28/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ (Blue Zone) จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phetchaburi.go.th/phet2/CODE/files/1641781598_28-2565.pdf