มาตรการจังหวัด ราชบุรี

        คำขวัญ “คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี” จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ทางวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนันทนาการ เชิงสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมขน จากสถิติที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดราชบุรีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ด้วยปัจจัย การเดินทางที่สะดวกสบาย มีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดราชบุรีได้ตลอดปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่งผลให้จังหวัดราชบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี

เว็บไซต์ประกาศและคำสั่งต่างๆจังหวัดราชบุรี http://ratchaburi.go.th/rbcovid19/covid19.htm

        ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ 48 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2565 มีสาระสำคัญดังนี้ โดยจังหวัดราชบุรียกระดับเข้มข้นในการป้องกันโอมิครอน ซึ่งได้ปรับแผนรับมือโควิด-19 มีผลตั้งแต่ 9 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

        ตามที่ ศบค. ที่ยกระดับรับมือ "โอมิครอน" ประกาศปรับโซนสีใหม่ 69 จังหวัดพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ซึ่งจังหวัดราชบุรีอยู่มนกลุ่มจังหวัดควบคุม หรือสีส้ม จังหวัดราชบุรีได้มีมติเวียน งด เลื่อน กิจกรรม และออกคำสั่งมาตรการภายใต้พื้นที่ควบคุม อาทิ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 500 คน ไม่ปิดสถานศึกษา และขอความร่วมมือ WFH ถึงวันที่ 31 ม.ค.นี้ ยังปิดสถานที่เล่นการพนันทุกชนิด ส่วนร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร : บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ (ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน) พร้อมเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting)

        สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดราชบุรีทุกช่องทาง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ให้ลงทะเบียนในระบบตามแบบฟอร์มก่อนเดินทางเข้ามาจังหวัดราชบุรี 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcUhmCHPTdqTmc3v5-gKvk-_FQy0jMA7Yzalu7b1-UVPePng/viewform

ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ทั้งนี้หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เพื่อเข้ารับการตรวจและรักษาในโรงพยาบาลหากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์