มาตรการจังหวัด อ่างทอง

        สำหรับยุคโควิด-19 ในปัจจุบัน การเดินทางเข้าออกจังหวัดต่าง ๆ มักมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัด สำหรับจังหวัดอ่างทองเป็นเมืองรองด้านการท่องเที่ยว

จังหวัดอ่างทองได้มี มาตรการโควิด-19 ดังนี้

เงื่อนไขการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

โดยผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดอ่างทองจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศจังหวัดอ่างทอง ดังนี้

 1. การเดินทางเข้าจังหวัดอ่างทอง ไม่ต้องกักตัว
 2. ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ได้แก่
  D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
  M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
  T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย
  T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย
  A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง
 3. ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง
  3.1 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือมีอาการน่าสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ให้ตรวจหาเชื้อได้ด้วยตนเอง ด้วยชุดตรวจ ATK
  3.2 หากไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีความเสี่ยง ให้ Self-Monitoring ติดตามและสังเกตอาการจนเองอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

ในกรณีตรวจคัดกรองเชื้อด้วย ATK พบว่า

 • ติดเชื้อโควิด-19 ให้ติดต่อโรงพยาบาลหรือสถานบริการใกล้บ้านเพื่อยืนยันการตรวจอีกครั้ง โดยในระหว่างรอผลตรวจขอความกรุณาแยกตนเองออกจากผู้อื่น
 • ไม่ติดเชื้อ ให้ Self-Monitoring ติดตามและสังเกตอาการจนเองอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

สามารถติดต่อสอบถามหรือติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง https://www.facebook.com/prdangthong

เว็บไซต์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 http://www.angthong.go.th/covid19/index.html

เว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th