มาตรการจังหวัดชัยนาท


คำสั่งจังหวัดชัยนาท
  • ประกาศและคำสั่งจังหวัดชัยนาท http://www.chainat.go.th/covid-19/covid1.htm
  • สรุปคำสั่งจังหวัดชัยนาท (ฉบับล่าสุด) คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 4838/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 4838/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 http://www.chainat.go.th/covid-19/file/4838_64.pdf