มาตรการจังหวัด นครปฐม

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครปฐม เป็น 1 ใน 69 จังหวัด พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด พร้อมมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่

  1. ให้โรงแรมหรือสถานที่พัก หรือสถานที่ซึ่งผู้ซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศต้องเข้ามาพัก ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการกักกันตัวตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด แล้วแต่กรณี และให้ประสานสถานพยาบาลหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อทำการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5 - 6 ของระยะเวลาที่พำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม หรือเมื่อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ โดยทางราชการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ราชการกำหนด
  2. ให้ผู้ซึ่งมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เดินทางมาถึง ณ ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต) ในพื้นที่แล้วแต่กรณี เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ฝ้าระวังให้คำแนะนำ และสังเกตอาการของบุคคลดังกล่าว
  3. กรณีผู้เดินทางเข้าในจังหวัดนครปฐม ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ ได้แก่ ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เป็นต้น ณ ที่ว่าการอำเกอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อถึงพื้นที่ตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้
  4. (1) กรณีเดินทางเข้ามาพักอาศัยในท้องที่จังหวัดนครปฐมเป็นประจำ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
  5. (2) กรณีเดินทางไป-กลับ ท้องที่จังหวัดนครปฐมเป็นประจำ หรือผู้ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นประจำ ให้รายงานตัวในครั้งแรก เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและสังเกตอาการตนเองพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดเพิ่มเติม