มาตการจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครในช่วงผ่านมาเป็นจังหวัดที่มีการติดเชื้อการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอันดับต้น ๆ ของไทย สำหรับยุคโควิด-19 ในปัจจุบัน การเดินทางเข้า-ออกจังหวัด จึงได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับการเปิดประเทศ การท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดสมุทรสาคร จึงควรรับรู้มาตรการคัดกรองการเดินทางในเบื้องต้น เพื่อการเตรียมตัวที่ถูกต้องดังนี้

มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออก จังหวัดสมุทรสาครให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

  1. ขอให้ประชาชนที่อยูในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด (มาตรการ DMHTTA)
  2. หากเดินทางออกนอกบ้าน ให้สวมหน้ากากอานามัยตลอดเวลา ผู้ฝ่าฝามีโทษปรับไม่เกิน 20,000.- บาท
  3. ขอความร่วมมือ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกกิจ ภาคเอกชน และสถานประกอบการทุกแห่ง งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ หากมีความจำเป็นให้ตรวจ ATK ก่อนกลับเข้าพื้นที่ หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้เข้ารับการรักษาทันที หรือมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อให้เดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
  4. ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่มีพื้นที่ปิด ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนไม่เกิน 100 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
  5. ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่มีพื้นที่ปิด ที่มีการรวมตัวของคนจำนวน 100 คนขึ้นไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และเรับการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (หากผลเป็นบวกงดเข้าร่วมกิจกรรม)
  6. การจัดงานและกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ในพื้นที่เปิด ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร : http://www.samutsakhon.go.th/_new/frontpage