มาตการจังหวัดสมุทรสงคราม

มาตรการป้องกันโควิด – 19 จังหวัดสมุทรสงคราม

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามข้อกำหนดออกตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 16 – 17

 1. กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
   • 1.1 การปฏิบัติของจุดตรวจคัดกรอง
    • ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง
    • สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทาง
    • ตรวจสอบการติดตั้งการใช้แอพลิเคชันหมอชนะ
    • บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

  *** ทั้งนี้ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการเดินทาง ก็สามารถเดินทางออกจากจังหวัดได้

   • 1.2 กรณีผู้เดินทางรายใดประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวยินดีออกให้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
    • ติดต่อที่ว่าการอำเภอ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อปท.
    • สำหรับผู้ประกอบการสามารถออกหนังสือรับรองการขนส่งสินค้าได้เอง

***ศบค.สมุทรสงคราม โทร. 034-711678, 034-713309

http://www.samutsongkhram.go.th/covid/index.php

การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยผู้เดินทาง / นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า – ออกจังหวัดสมุทรสงครามจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง / ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้

การเดินทางเข้าจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่ต้องกักตัว

ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ได้แก่

 • D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
 • M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
 • T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย
 • T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19
 • A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า – ออกสถานที่ทุกครั้ง

*** ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม

http://www.samutsongkhram.go.th/covid/index.php/2017-09-05-08-12-28