มาตการจังหวัดอุทัยธานี

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุทัยธานี ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

  1. การเดินทางเข้าจังหวัดอุทัยธานี ใช้มาตรการขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาในจังหวัดอุทัยธานี ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ เช่น มาตรการ DMHTTA และมาตรการ V-U-C-A โดยได้รับการฉีดวัคซีนครบ มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid-Free Setting)
  2. ตรวจ ATK สม่ำเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อ รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะรายโดยเคร่งครัด
  3. ให้ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน หมอชนะ ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางดังนี้

ที่มา : คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4/2565 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565