มาตรการของจังหวัด

จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (The Blue Zone) ทั้งจังหวัด สำหรับการเดินทางเข้ามาในจังหวัดชลบุรี สามารถเดินทางเข้ามาได้ตามปกติ แต่ขอให้ทุกท่าน

  1. เคร่งครัดในมาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และการสังสรรค์
  2. ให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยให้พนักงาน นักดนตรี นักแสดง ทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนให้บริการเป็นประจำทุกวัน
  3. ให้ผู้ประกอบการ จัดให้มีการตรวจ ATK ให้กับผู้รับบริการ หรือผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการตรวจเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการ
  4. สถานประกอบการต่างๆ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด โดย ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย ป่วยต้องหยุด จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

ทั้งนี้การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์

เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี https://www.facebook.com/ChonburiPr

เว็บไซต์จังหวัดชลบุรี http://www.chonburi.go.th/website/app_form/cate8