มาตรการของจังหวัดปราจีนบุรี

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) มาตรการในการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดปราจีนบุรีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

  1. การเดินทางเข้า-ออก เขตจังหวัดปราจีนบุรี สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ขอความร่วมมือให้เดินทางในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19
  2. ในการเดินทางโดยใช้รถสาธารณะทุกประเภทระหว่างจังหวัด ให้เป็นไปตามที่ ศปก.ศบค.กำหนด โดยผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
  3. สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อและรับการรักษากรณีตรวจพบเชื้อ
  4. ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี ล้างมือเป็นประจำ และเว้นระยะห่างทางสังคม ในกรณีที่อยู่นอกเคหะสถาน ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่

ที่มา : คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีhttps://www.facebook.com/search/top/?q=021441%2F011164