มาตรการจังหวัด ตราด

        จังหวัดตราด ยังคงเป็นเมืองเป้าหมายสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ แต่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ จังหวัดตราด โดย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด จึงมีมติว่า นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภาบนอกที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตราด ต้องแสดงหลักฐานและเอกสารในการรับวัคซีนหรือผลการตรวจโควิด-๑๙ อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้

  • เอกสารแสดงการฉีดวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ ๒ เข็ม หรือ วัคซีน ชนิดอื่น ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดตราด
  • ผลการตรวจยืนยันจากสถานพยาบาล หรือจากไลน์หมอพร้อม หรือ แอปพลิเคชัน หมอพร้อม ว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง หรือ ด้วยวิธี ATK ระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง

        กรณีผู้ติดตามอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง ให้ยึดผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือใบรับรองการฉีดวัคซีน ของผู้ปกครอง

  • อกสารใบรับรองแพทย์ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรักษาหายแล้ว ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน

        พร้อมทั้ง ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และเปิดการระบุตำแหน่งตลอดเวลา กรณีเข้าพักในสถานประกอบการ โรงแรม ห้องพัก หอพัก หรือสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ให้ผู้ประกอบกิจการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว

สามารถติดตามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่

Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด https://www.facebook.com/healthtrat/

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด https://www.facebook.com/prdtrad/