มาตรการจังหวัดเชียงราย

มาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย

  • ผู้เดินทางที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หากเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น "สวัสดีเชียงราย" และแสดงหลักฐานหรือเอกสารพนักงานเจ้าหน้าที่
  • ในกรณีเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 แล้ว ไม่เกิน 3 เดือน นับจากการรักษาสิ้นสุด ใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
  • ผู้ที่มีผลการตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ แบบ ATK ใช้หลักฐานการตรวจจากสถานพยาบาล ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้สามารถเดินทางเข้าจังหวัดเชียงรายได้
  • ทั้งนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ แบบ ATK ใช้หลักฐานการตรวจจากสถานพยาบาล ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

กรณีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด หากมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในกรณีไม่มีผลตรวจเชื้อโควิด-19 หรือไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้กักกันตัวในสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ (LQ) หรือสถานที่พักเป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย

กรณีผู้เดินทางที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หรือพักอาศัยกับญาติ หรือบุคคลอื่น ให้ผู้เดินทางดังกล่าวรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน (อสม.) หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ โดยแสดงแสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หรือเอกสารผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงราย หรือหลักฐานการได้รับวัคซีน และการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น "สวัสดีเชียงราย"

** หากผู้เดินทางดังกล่าวไม่สามารถแสดงใบรับรองแพทย์ฯหรือเอกสารผลการตรวจเชื้อโควิด-19 หรือหลักฐานการได้รับวัคซีน และการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น "สวัสดีเชียงราย" ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ออกคำสั่งกักกันตัวด้วยวิธีกักกันตนเองอย่างเข้มข้น ที่บ้านพักหรือที่พักอาศัย (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย

กรณีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด หากเข้าพักโรงแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ผู้จัดการโรงแรมเรียกตรวจใบรับรองแพทย์ที่เคยระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หรือเอกสารผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงราย หรือหลักฐานการได้รับวัคซีน และการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น "สวัสดีเชียงราย"

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://covid.chiangrai.go.th/

และ FaceBook Fanpage ศูนย์ติดตามสถานการณ์ COVID 19 เชียงราย

https://www.facebook.com/CRIANTICOVID19