มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 116/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 111/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง มาตรการการกักตัว (Home Quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยกำหนดให้ ผู้ที่เดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดลำพูนทุกคน ลงทะเบียนข้อมูลในระบบ safe lamphun และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งครัด

**ลงทะเบียน คลิก>> http://1.10.141.126:8000/safelamphun/