มาตรการของจังหวัดพิษณุโลก

การเดินทางเข้าพื้นที่บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดทุกราย ต้องลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติคต่อในพื้นที่ ส่วนบุคคลที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ ควบคุมสูงสุด เข้ามาอาศัยในจังหวัดพิษณุโลก ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ไม่ต้องกักตัว

  1. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือ
  2. ผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ให้ผลเป็นลบ ไม่เกิน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามา หรือ
  3. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้ผลเป็นลบไม่เกิน 3 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามา
  4. ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาตัวแล้วเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยให้แนบใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันการรักษาดังกล่าวด้วย
  5. กรณีโรงแรม กำหนดให้ผู้เข้าพักทุกรายลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok และไทยขนะ โดยให้แสดงการลงทะเบียนต่อโรงแรมก่อนเข้าพัก สำหรับการเดินทางผ่านท่าอากาศยานพิษณุโลก สถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลกและสถานีรถไฟพิษณุโลก ให้ลงทะเบียนและเข้ารับการคัดกรองที่จุดคัดกรองทุกราย

รายละเอียดอื่นๆติดตามได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

https://www.facebook.com/PhitsanulokPRD

เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

https://www.facebook.com/plkhealth