มาตการจังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับผู้ที่เดินทางมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

        กรณีประชาชนที่เดินทางมาพำนักในจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ให้รายงานตัวต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับการคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพบว่าเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ออกคำสั่งกักตัวต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kalasin.prd.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/69148