มาตรการจังหวัด ศรีสะเกษ

        “ ศรีสะเกษ “ เมืองแห่งปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรมของชนสี่เผา (เขมร สวย ลาว และเฌอ) เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sports City) ซึ่งเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว หรือนักกีฬา ที่ครั้งหนึ่งต้องได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองปราสาทขอม

        สำหรับยุคโควิด -19 ในปัจจุบัน การเดินทางเข้าออกจังหวัดต่าง ๆ แต่ละจังหวัดจะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันออกไป จังหวัดศรีสะเกษนั้น เป็นจังหวัดทางผ่านไปยังจังหวัดใหญ่หลายจังหวัด ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดศรีสะเกษ จึงควรรับรู้มาตรการการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางมายังจังหวัดศรีสะเกษเบื้องต้น เพื่อการเตรียมตัวที่ถูกต้อง ดังนี้

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดศรีสะเกษ ทุกช่องทาง ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

การเตรียมตัวก่อนเดินทางเข้าจังหวัดศรีสะเกษต้องเตรียมการ ดังนี้

 1. เตรียมใบแสดงการได้รับวัคซีนโควิด หรือ จาก หมอพร้อม
 2. ผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

แนวทางปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

 1. ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษทุกราย ขอให้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. หรือ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทันที เมื่อเดินทางถึงภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัยในจังหวัดศรีสะเกษ และ สแกน QR code เพื่อลงทะเบียน และคัดกรองประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง
 2. ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษทุกราย ต้องแสดงหลักฐาน หรือ เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  1. ต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) “ผลตรวจเป็นลบ” หรือ วิธี RT-PCR “ผลตรวจไม่พบเชื้อ” โดยมีเอกสารยืนยันผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ “ไม่ต้องกักตัว" และเมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้รีบออกไปโดยเร็ว
  2. ผู้ที่รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือ ครบโดส ตามชนิดวัคซีน หรือ ได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ ผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน “ไม่ต้องกักตัว"
  3. ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่ผ่านการกักตัวใน State quarantine ครบ 14 วัน “ไม่ต้องกักตัว”
  4. หากไม่มีหลักฐาน หรือ เอกสาร ในข้อ 2.1 หรือ ข้อ 2.2 หรือ ข้อ 2.3 “ต้องกักตัว” ณ สถานที่รัฐกำหนด เป็นเวลา 14 วัน และเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19
  5. กรณีที่มีหลักฐาน หรือ เอกสารครบ ในข้อ 2.1 หรือ ข้อ 2.2 หรือ ข้อ 2.3 แต่เป็นบุคคลที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยการประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบในพื้นที่ “ต้องกักตัว” ณ สถานที่รัฐ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ค และเว็บไซด์

เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ : https://www.facebook.com/Pr.sisaketnews/

เพจ ศูนย์โควิด19 จังหวัดศรีสะเกษ : https://www.facebook.com/RiskCommunicationCOVID19Sisaket