มาตรการจังหวัด ยโสธร

     มาตรการของจังหวัดยโสธร

  • ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (69 จังหวัด) พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (8 จังหวัด) ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ในพื้นที่ทันที) และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
  • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคล ที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าร้อยคน เว้นแต่เป็นกรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
  • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังคงให้ปิดเป็นการชั่วคราว ออกไปจนถึงวันที่ ๓1 มกราคม 2565 เวลา 24.00 นาฬิกา
  • ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการเอกชน พิจารณาการทำงาน Work From Home จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
  • ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ประกาศให้มีการดำเนินการมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID – Free Setting) เพื่อกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด
  • มีเว็บลิงก์ประกาศ คำสั่ง ของจังหวัดยโสธร http://www.yasothon.go.th/web/manage/announce.html