มาตรการจังหวัด พัทลุง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 38)

ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 11 มกราคม 2565

ข้อ 2 มาตรการคัดกรองการเดินทาง – ออก พื้นที่จังหวัดพัทลุง

ข้อ 3 การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง

ข้อ 4 การจัดระเบียบการขนส่งสาธารณะ

ข้อ 5 ปิดสถานที่ และห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน

ข้อ 6 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

ข้อ 7 การดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

ข้อ 8 มาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ

ข้อ 9 ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

ข้อ 10 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ

ข้อ 11 การจัดกิจกรรมทางสังคม

ข้อ 12 กิจกรรมที่ได้รับการยกเว้น

ข้อ 13 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ