มาตรการจังหวัดภูเก็ต

การเดินทางเข้าจังหวัดมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ต้องได้รับวัคซีนกี่เข็ม

ตอบ ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ (ท่าเรือ ทุกท่า) ในจังหวัดภูเก็ตและช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

 1. วัคซีน
  - ครบ 2 เข็ม ประกอบด้วย วัคซีน ชิโนแวค ชิโนฟาร์ม แอสตราเซนิกา ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และสปุตนิกวี
  - ครบ 2 เข็ม (สูตรไขว้ครบ 2 เข็ม) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  - ครบ 1 เข็ม ต้องเป็น วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และได้รับมาแล้วอย่างน้อย 14 วัน
  - ครบ 1 เข็ม สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเป็นวัคซีนไฟเซอร์ และได้รับมาแล้วอย่างน้อย 14 วัน
 2. ผู้ที่หายจากการเป็นโรคโควิด-19 มาแล้ว ไม่เกิน 90 วัน
 3. ผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ได้ ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ก็ได้ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

การคัดกรองตรวจเชื้อก่อนเดินทางเข้าจังหวัด ทั้ง ATK หรือ RT-PCR

ตอบ ในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต จะใช้วิธีการตรวจหาเชื้อด้วย วิธีการ ATK หรือ RT-PCR อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้จะต้องได้ผลที่เป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบติการและสามารถนำชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐานการรับรองจาก อย. ไปตรวจกับสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการ หรือ รพ.สต. นำผลยืนยันที่เป็นลบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน

การเข้าพื้นที่มีขั้นตอน วิธีการอย่างไร กรอกข้อมูล ลงทะเบียนผ่านระบบ QR CODE ฯลฯ

ตอบ ในการเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้ยื่นหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือการตรวจหาเชื้อโควิด หรือใบรับรองแพทย์จากการหายจากการป่วยโรคโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 90 วัน พร้อมกับการมีแอพลิเคชั่น หมอพร้อม

ต้องมีระยะการกักตัวหรือไม่

ตอบ ในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต มีข้อปฏิบัติสำหรับการกักตัวดังนี้

- นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่มีการกักตัว

- นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร

 1. ตั้งแต่วันแรกห้ามเดินทางออกนอกโรงแรมหรือสถานที่พักจนกว่าจะมีผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19
 2. พักอาศัยในโรงแรมมาตรฐาน SHA plus เป็นระยะเวลา 7 คืนและต้องได้รับ Release from และหลักฐานตามที่ทางราชการกำหนด ก่อนเดินทางออกนอกพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นในราชอาณาจักร

เว็บลิงก์ประกาศ คำสั่ง ของจังหวัด

https://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=covid-19