1. มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 1. ได้รับวัคซีน Astra Zeneca หรือ Pfizer หรือ Moderna หรือ Johnson&Johnson มาแล้ว จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 21 วัน
 2. ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว จำนวน 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
  ให้ผู้โดยสารใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนประกอบการเดินทาง เช่น ใบนัดฉีดวัคซีน หรือ สามารถแสดงผ่านแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม

สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือ รับวัคซีนยังไม่เข้าตามเงื่อนไขด้านบน ผู้โดยสารจำเป็นต้องมี ผลตรวจโควิด-19 เพื่อประกอบการเดินทาง โดยผลตรวจสามารถใช้การตรวจได้ทั้งแบบ RT-PCR และ ATK และมีใบรับรอง ผลการตรวจที่ออกโดยสถาบันทางการแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ไม่สามารถใช้ชุดตรวจ ATK ที่ซื้อมาตรวจเองได้)

สำหรับผู้โดยสารที่เคยติดโควิด-19 แล้วรักษาหายแล้ว ไม่เกิน 90 วัน

ผู้โดยสารที่เคยติดโควิด แล้วรักษาหาย ไม่เกิน 90 วัน ผู้โดยสารสามารถเดินทางพร้อมใบรับรองแพทย์ได้ โดยไม่ต้องใช้เอกสารอื่นประกอบ (หากรักษาหายเกิน 90 วัน จำเป็นต้องใช้ผลตรวจโควิด-19 เพื่อประกอบการเดินทาง)

ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องแสกนคิวอาร์โค้ด

SAVE SURAT พร้อมกับรายงานตัว อสม./ผู้นำชุมชน /เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ ให้กักตัวที่บ้าน ที่พัก หรือแยกตัว ตามข้อยกเว้นที่กำหนด

ที่มา ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 7467/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 76

https://www.suratthani.go.th/covid19/document/order/p_no_76.pdf

2. มาตรการเดินทางเข้า อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งทางเรือ และทางอากาศ “ภายในประเทศ” มีผลตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2564 หรือจนมีการเปลี่ยนแปลง

 1. ได้รับวัคซีน SINOVAC หรือ SINOPHAM หรือ SPUTNIK V หรือ สูตรไขว้ ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
 2. ได้รับวัคซีน ASTRAZENECA หรือ PFIZER MODERNA หรือ Johnson&Johnson จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 21 วัน
 3. หายป่วย จากการติดเชื้อฯ มาแล้วไม่เกิน 90 วัน แสดงเอกสารใบรับรองแพทย์หรือเอกสารรับรอง ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
  ผลการตรวจหาเชื้อ
  ผลตรวจไม่พบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับแต่เวลาการตรวจ ด้วยวิธี Real-Time PCR (RT-PCR) หรือ Antigen Test Kit (ATK)
  กรณีเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เดินทางมาพร้อมกับ บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ให้เด็กผู้นั้นได้รับการยกเว้น

สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ หรือมีภูมิลำเนา หรือถิ่นฐาน ที่อยู่ในอำเภอเกาะสมุย ผู้นั้นยังไม่ได้รับวัคซีน ประสงค์เดินทางไปยังพื้นที่อื่น และกลับเข้ามาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จะต้องมีหนังสือรับรองออกจากพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ซึ่งออกโดย ศปถ.อ.เกาะสมุย เดินทางออกนอก อำเภอเกาะสมุย ไม่เกิน 48 ชั่วโมง โดยแสดงหนังสือรับรองเพียงอย่างเดียว หากเดินทางเกิน 48 ชั่วโมง ให้แสดงหนังสือรับรอง และผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

สำหรับนักเรียนที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ผู้นั้นประสงค์เดินทางไปยังพื้นที่อื่น เพื่อการเรียน และกลับเข้ามาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จะต้องมีหนังสือรับรองการออกนอกพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ซึ่งออกโดย ศปถ.อ.เกาะสมุย และบัตรประจำตัวนักเรียน

ผู้ที่เดินทางเข้าอำเภอเกาะสมุย ต้องแสกนคิวอาร์โค้ด SAMUI HEALTH PASS

ที่มา ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 7525/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 77 (เฉพาะอำเภอเกาะสมุย)

https://www.suratthani.go.th/covid19/document/order/p_no_77.pdf