มาตการจังหวัดตรัง

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดตรัง

มาตรการคัดกรอง การเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดตรัง

 1. ให้ผู้เดินทางดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และลงทะเบียนผ่านโปรแกรม “trang healthy passport”
 2. ให้ผู้เดินทางดูแลตนเอง(Self Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง
 3. ให้ผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรกาs D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยจะต้อง
  • รักษาระยะห่าง
  • สวมหน้ากากอนามัย
  • ล้างมือ
  • การตรวจ วัดอุณหภูมิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง