มาตรการโควิด-19 จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่สีฟ้านำร่องด้านการท่องเที่ยว

การเดินทางเข้าจังหวัดกาญจนบุรี
  1. สามารถเดินทางเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีได้ตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้ง มาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For COVID-19) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด
  2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่สาธารณะและสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชาชน
  3. กรณีนักท่องเที่ยวเข้าพักในโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก แพเพื่อการท่องเที่ยว จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม รวมทั้งกรอกข้อมูล ภูมิลำเนา กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ เพื่อจะรายงานส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
  4. นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หากได้รับวัคซีนแล้ว รวมทั้งกรอกข้อมูล ภูมิลำเนา กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ เพื่อจะรายงานส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A มาตรการของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด
  5. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม การจัดงานต่างๆ ของบุคคลที่มีจำนวนมาก สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
  6. สามารถใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยเปิดให้บริโภคได้ตามเวลาปกติ ส่วนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินในระดับ SHA ไม่เกินเวลา 23.00 น.

เว็ปไซต์ประกาศคำสั่งของจังหวัด

Link : https://covid.kanchanaburi.go.th/frontpage